دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدوحید   تکوک

پست الکترونیکی : m-takouk@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک تئوری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه فیزیک

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1381/07/01

محمدوحید تکوک

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : دانشیار

^